Na górę

Regulamin

Regulamin szkoleń internetowych
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach internetowych organizowanych przez
Anna Lewandowska z siedzibą w Złotowie.
2. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, wymienione niżej pojęcia pisane z
wielkiej litery mają następującej znaczenie:
• Dzień roboczy oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;
• Formularz – oznacza formularz dostępny pod adresem: https://szkolenia.therapytools.pl za
pomocą którego następuje Rejestracja;
• Szkolenie Internetowe (elektroniczny zapis szkolenia dostępny przez łącze internetowe).
• Organizator oznacza Anna Lewandowska z siedzibą w Grochowskiego 18/2, 77-400 Złotów,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca
wykonywania działalności: Grochowskiego 18/2, 77-400 Złotów i adres do doręczeń:
Grochowskiego 18/2, 77-400 Złotów,, NIP 7761672693, REGON 366007493 , adres poczty
elektronicznej: biuro@therapytools.pl, numer telefonu: 783 088 206 ;
• Regulamin oznacza niniejszy regulamin;
• Rejestracja proces zgłaszania Uczestnika do udziału w Szkoleniu
• Uczestnik osoba fizyczna zarejestrowana do udziału w Szkoleniu;
• Kupujący osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która dokonała Rejestracji;
• Platforma ClickMeeting – platforma do wideokonferencji, webinarów, prowadzenia spotkań i
współpracy online, prowadzenia;
3. Rejestracja uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w
tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku.
4. Odesłania do punktów i liter zawarte w niniejszym Regulaminie odnoszą się do punktów i liter w
tym samym paragrafie co odesłanie, chyba że odesłanie wskazuje inny paragraf.
§ 2 Rejestracja i zawarcie umowy
1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza.
2. Rejestracji dokonuje osoba inna niż Uczestnik, Kupujący ponosi odpowiedzialność za
prawdziwość przekazywanych informacji. Kupujący powinien również posiadać udzielone mu
przez Uczestnika upoważnienie do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika
do ich przetwarzania.
3. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Organizatora od Kupującego
Formularza.
4. Po otrzymaniu Formularza Organizator przesyła w odpowiedzi wiadomość e-mail zawierającą
informacje niezbędne do uiszczenia opłaty za udział w Szkoleniu. Faktura jest wystawiana i
przesyłana Kupującemu dopiero po zaksięgowaniu opłaty za udział w Szkoleniu, chyba że
Kupujący poprosi o możliwość opłaty na podstawie FV.
§ 3 Uiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu
1. Opłatę za udział w szkoleniu w uiszcza się przelewem tradycyjnym w terminie 3 dni roboczych
od dnia rejestracji na numer konta podany w mailu potwierdzającym rejestrację.
2. Poprzez przesłanie Formularza do Organizatora Kupujący wyraża zgodę na wysyłkę i
otrzymanie faktury oraz faktury proforma drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w
Formularzu zgłoszeniowym- faktura po uiszczeniu opłaty za udział w Szkoleniu jest wysyłana
na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie wszystkich opłat za udział w Szkoleniu
przed jego rozpoczęciem.
4. Jeżeli opłata za udział w Szkoleniu nie została uiszczona, a Kupujący nie odstąpił od umowy,
Kupujący pozostaje zobowiązany do zapłaty opłaty w pełnej wysokości niezależnie od
faktycznego udziału Uczestnika w Szkoleniu.
5. Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w § 7 Regulaminu nie uprawnia Kupującego do
wstrzymania się z płatnością opłaty za udział w Szkoleniu.
§ 4 Obowiązki Uczestnika lub Kupującego
1. Uczestnik i Kupujący zobowiązani są zapoznać się oraz przestrzegać Regulaminu.
2. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania zgłaszanych przez siebie Uczestników o treści
Regulaminu. Kupujący zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za
ewentualne niepoinformowanie Uczestników o treści Regulaminu, w tym w szczególności
niezrealizowanie przez Organizatora obowiązku informacyjnego, o którym mowa w RODO.
3. Kupującym i Uczestnikom zabrania się utrwalania, zwielokrotniania lub rozpowszechniania, w
całości lub w części, treści udostępnianych w ramach Szkoleń.
Wszystkie materiały wykorzystywane oraz udostępniane uczestnikom przez organizatora objęte są
prawami własności intelektualnej. Żadna część materiałów szkoleniowych nie może być powielana
ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych –
bez pisemnej zgody organizatora.Szkolenie lub warsztat może być filmowane oraz fotografowane
przez organizatora.Organizator ani w sposób wyraźny, ani w sposób dorozumiany nie przenosi na
Kupującego lub Uczestnika majątkowych praw autorskich do tych treści jak również nie udziela do
nich żadnych licencji.
§ 5 Odpowiedzialność za wykonanie umowy
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub
całości zasobów szkolenia internetowego, jeśli niemożność ta spowodowana jest
brakami technicznymi po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu
niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej
wydajności sprzętu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie
umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej.
Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron umowy i
niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia,
powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy
społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, przerwy w dostawie mediów. Za
wystąpienie siły wyższej uznaje się również bezpośrednie ryzyko wystąpienia zjawisk
lub zdarzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym choćby finalnie zjawiska lub
zdarzenia te nie ziściły się. Jeżeli świadczenie, do którego zrealizowania jest
zobowiązany Organizator stanie się niemożliwe w rozumieniu art. 475 kc lub 495 kc,
przepisów art. 475 kc i 495 kc nie stosuje się w zakresie w jakim dotyczą one skutków
wystąpienia niemożliwości świadczenia. W takim wypadku Organizator może w
terminie 14 dni od zaistnienia tejże niemożliwości według swojego uznania albo od
umowy odstąpić albo jednostronnie wyznaczyć nowy termin zrealizowania
świadczenia Organizatora. Jeżeli Organizator w tymże terminie nie podejmie żadnej z
wymienionych decyzji, to przepisy art. 475 kc lub 495 kc stosuje się w całości. Jeżeli
w nowo wyznaczonym przez Organizatora terminie świadczenie Organizatora
ponownie z tej samej przyczyny co pierwotnie okaże się niemożliwe w rozumieniu art.
475 kc lub 495 kc przepisy te stosuje się w całości.
§ 6
Wykonanie umowy
1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe – szkolenie internetowe – następuje
poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu wiadomości
zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych. Instrukcja ta
wysyłana jest na prośbę kupującego po otrzymaniu pakietu materiałów szkoleniowych.
2. W przypadku szkoleń internetowych, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach
platformy kursowo-szkoleniowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości email,
o której mowa w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku szkoleń internetowych, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być
ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie szkolenia na stronie Sklepu. W
takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu.
4. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem,
Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
1) korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej
użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich,
niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie
złośliwego oprogramowania,
2) nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom
trzecim,
3) nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody
Sprzedawcy.
5. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca
zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.
§ 7 Odstąpienie Konsumenta od umowy
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu
do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy.
2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz
wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej
ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku
z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od
01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
§ 8 Reklamacje
1. Kupujący może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail:
biuro@therapytools.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacje mogą byś składane nie później, niż 14 dnia po zakończeniu Szkolenia. W przypadku
złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) wskazanie Szkolenia, którego reklamacja dotyczy;
b) oznaczenie Kupującego – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon
kontaktowy,

c) przedmiot reklamacji,
d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
Przedmiotem reklamacji nie może być działanie lub zaniechanie Organizatora zgodne z
Regulaminem.
4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania.
5. Organizator może wydłużyć termin wskazany w pkt. 4, nie dotyczy to reklamacji składanych
przez konsumentów. Organizator poinformuje o tym składającego informację, wskazując powody
wydłużenia terminu. Jednocześnie Organizator wyznacza nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
§ 9 Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. W celu i przez czas niezbędny do realizacji umowy dotyczącej Szkolenia Kupujący będzie
powierzał Organizatorowi do przetwarzania dane osobowe Uczestników w postaci: imię, nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, dane firmy (nazwa, adres, NIP).
2. Organizator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
3. Organizator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych.
4. Organizator zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
5. Organizator zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust. 3
pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich przez
Organizatora jak i po ustaniu stosunku pracy.
6. Organizator po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
7. W miarę możliwości Organizator pomaga Kupującemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z
obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
8. Organizator po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza
je Kupującemu w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia.
9. Kupujący zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez
Organizatora przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają
postanowienia niniejszej umowy. Kupujący realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy
Organizatora i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się do
usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Kupującego nie
dłuższym niż 14 dni. Organizator udostępnia Kupującemu wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
10. Kupujący wyraża Organizatorowi uprzednią ogólną zgodę na korzystanie z innych podmiotów
przetwarzających, w szczególności:
● Google LLC
Organizator informuje Kupującego o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub
zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Kupującemu możliwość
wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
11. Kupujący upoważnia Organizatora do przekazania danych osobowych do państwa trzeciego w
związku z korzystaniem przez Organizatora z usług:
●Google LLC

§ 10 Wymagania techniczne
W przypadku zawierania przez Klienta Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną do prawidłowego korzystania z Usług i Produktów
wymagane są:
7.1.1. stały dostęp do Internetu;
7.1.2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie –
Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż
3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6;
7.1.3. aktywna obsługa cookies;
7.1.4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty aktywny adres e-mail;
7.1.5. programy na urządzeniu Klienta zapewniająca odczytywanie plików w formacie .pdf, .docx
lub .xlsx.
7.1.6. Zainstalowana aplikacja Platformy Zoom (instrucję instalacji otrzymasz w mailu na dzień
przed szkoleniem).
§ 11 Klauzula informacyjna dla Kupujących i Uczestników
1. Administratorem danych osobowych Kupujących i Uczestników jest Anna Lewandowskai
prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego
do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: Grochowskiego
18/2, 77-400 Złotów i adres do doręczeń: Grochowskiego 18/2, 77-400 Złotów, NIP
7671672693, REGON 366007493 adres poczty elektronicznej: biuro@therapytools.pl, numer
telefonu: 783 088 206 – zwany dalej „Administratorem”.
2. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika jest równoznaczne z udzieleniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do rejestracji oraz wystawienia certyfikatu
uczestnictwa.
§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz zasady dostępu do tych procedur (DOTYCZY TYLKO KONSUMENTÓW)
1. Uczestnicy i Kupujący będący konsumentami mają możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur
dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do
pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta
lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów .
2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma
ODR).
§ 13 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.
2. Sądem właściwym dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
Postanowienie to nie dotyczy Uczestników i Kupujących będących konsumentami.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiana treści § 12 i
13 nie stanowi zmiany Regulaminu. Umowy zawarte przed wprowadzeniem przez Organizatora
zmian w Regulaminie, będę realizowane zgodnie z brzmieniem Regulaminu obowiązującym w
chwili ich zawarcia, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na stosowanie do zawartej z nim umowy
nowej wersji Regulaminu albo wprowadzenie zmian w Regulaminie wynika z konieczności jego
dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Treściami cyfrowymi przekazywanymi Kupującym i Uczestnikom będącym konsumentami są w
szczególności:

a) wiadomość, o której mowa w § 2 pkt. 4 Regulaminu;
b) faktury oraz faktury pro forma;
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2020 r.