Na górę

Regulamin szkoleń online

Regulamin szkoleń online
§ 1 Postanowienia ogólne

§ 8 Reklamacje

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line i internetowych
  organizowanych przez Anna Lewandowska z siedzibą w Złotowie.
 2. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, wymienione niżej pojęcia pisane z
  wielkiej litery mają następującej znaczenie:
  • Dzień roboczy oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
  ustawowo wolnych od pracy;
  • Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz zamówienia dostępny pod adresem: https://
  szkolenia.therapytools.pl za pomocą którego następuje Rejestracja;
  • Szkolenie – oznacza: szkolenie on-line –(transmisja na żywo dostępna przez łącze internetowe)
  lub szkolenie Internetowe (elektroniczny zapis szkolenia dostępny przez łącze internetowe).
  • Organizator oznacza Anna Lewandowska z siedzibą w Złotów, 77-400, ul. Grochowskiego 18/2,
  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
  Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca
  wykonywania działalności: Grochowskiego 18/2, 77-400 Złotów i adres do doręczeń:
  Grochowskiego 18/2, 77-400 Złotów, NIP 7671672693, REGON 366007493
  • , adres poczty elektronicznej: biuro@therapytools.pl, numer telefonu: 783 088 206 ;
  • Regulamin oznacza niniejszy regulamin;
  • Rejestracja proces zgłaszania Uczestnika do udziału w Szkoleniu
  • Uczestnik osoba fizyczna zarejestrowana do udziału w Szkoleniu;
  • Kupujący osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
  prawnej, która dokonała Rejestracji;
  • Platforma Zoom – platforma do wideokonferencji, webinarów, prowadzenia spotkań i współpracy
  online;
  • Platforma ClickMeeting- platforma do wideokonferencji, webinarów, prowadzenia spotkań i
  współpracy online;
 3. Rejestracja uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w
  tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku.
 4. Odesłania do punktów i liter zawarte w niniejszym Regulaminie odnoszą się do punktów i liter w
  tym samym paragrafie co odesłanie, chyba że odesłanie wskazuje inny paragraf.
  § 2 Rejestracja i zawarcie umowy
 5. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego.
 6. Jeżeli Rejestracji dokonuje osoba inna niż Uczestnik, Kupujący ponosi odpowiedzialność za
  prawdziwość przekazywanych informacji. Kupujący powinien również posiadać udzielone mu
  przez Uczestnika upoważnienie do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika do
  ich przetwarzania.
 7. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Organizatora od Kupującego
  Formularza zgłoszeniowego.
 8. Po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego Organizator przesyła w odpowiedzi wiadomość email
  zawierającą informacje niezbędne do uiszczenia opłaty za udział w Szkoleniu. Faktura jest
  wystawiana i przesyłana Kupującemu dopiero po zaksięgowaniu opłaty za udział w Szkoleniu,
  chyba że Kupujący poprosi o możliwość opłaty na podstawie FV.
  § 3 Uiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu
 9. Opłatę za udział w szkoleniu uiszcza się przelewem tradycyjnym w terminie 3 dni roboczych
  od dnia rejestracji na numer konta podany w mailu potwierdzającym rejestrację.
 10. Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora Kupujący wyraża zgodę na
  wysyłkę i otrzymanie faktury oraz faktury proforma drogą elektroniczną, na adres mailowy
  wskazany w Formularzu zgłoszeniowym- faktura po uiszczeniu opłaty za udział w Szkoleniu
  jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w Formularzu
  zgłoszeniowym.
 11. Jeżeli po dokonaniu płatności okaże się, że udział Uczestnika w Szkoleniu jest niemożliwy z
  uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Organizator wypowiada Kupującemu umowę i
  niezwłocznie, na zaspokojenie wszelkich roszczeń Kupującego, zwraca Kupującemu uiszczoną
  opłatę za udział Uczestnika w Szkoleniu.
 12. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie wszystkich opłat za udział w Szkoleniu
  przed jego rozpoczęciem.
 13. Jeżeli opłata za udział w Szkoleniu nie została uiszczona, a Kupujący nie odstąpił od umowy,
  Kupujący pozostaje zobowiązany do zapłaty opłaty w pełnej wysokości niezależnie od
  faktycznego udziału Uczestnika w Szkoleniu.
 14. Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w § 7 Regulaminu nie uprawnia Kupującego do
  wstrzymania się z płatnością opłaty za udział w Szkoleniu.
  § 4 Obowiązki Uczestnika lub Kupującego
 15. Uczestnik i Kupujący zobowiązani są zapoznać się oraz przestrzegać Regulaminu.
 16. Aby wziąć udział w zakupionym przez siebie szkoleniu on-line, Uczestnik loguje się do
  Platformy Zoom za pomocą otrzymanych w dniu poprzedzającym szkolenie danych (dane
  uczestnik otrzymuje mailowo). Obowiązkiem uczestnika jest sprawdzenie poprawności
  dostępu oraz ewentualne jak najszybsze zgłoszenie trudności Organizatorowi.
 17. Wizerunek osób biorących udział w szkoleniu on-line może zostać utrwalony, a następnie
  rozpowszechniany dla celów komercyjnych, dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
  reklamowych oraz promocyjnych Szkoleń i Organizatora w przyszłych latach. Zgoda obejmuje
  wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na
  portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp. Oraz platformach szkoleniowych
  z płatnym dostępem (w ramach profilu Organizatora).
 18. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania zgłaszanych przez siebie Uczestników o treści
  Regulaminu. Kupujący zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za
  ewentualne niepoinformowanie Uczestników o treści Regulaminu, w tym w szczególności
  niezrealizowanie przez Organizatora obowiązku informacyjnego, o którym mowa w RODO.
 19. Kupującym i Uczestnikom zabrania się utrwalania, zwielokrotniania lub rozpowszechniania, w
  całości lub w części, treści udostępnianych w ramach Szkoleń.
  Wszystkie materiały wykorzystywane oraz udostępniane uczestnikom przez organizatora objęte są
  prawami własności intelektualnej. Żadna część materiałów szkoleniowych nie może być powielana
  ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych –
  bez pisemnej zgody organizatora. Szkolenie lub warsztat może być filmowane oraz fotografowane
  przez organizatora.Organizator ani w sposób wyraźny, ani w sposób dorozumiany nie przenosi na
  Kupującego lub Uczestnika majątkowych praw autorskich do tych treści jak również nie udziela do
  nich żadnych licencji.
  § 5 Odpowiedzialność za wykonanie umowy
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub
  całości zasobów szkolenia on-line, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami
  technicznymi po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej
  konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie
  umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej.
  Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron umowy i
  niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia,
  powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy
  społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, przerwy w dostawie mediów. Za
  wystąpienie siły wyższej uznaje się również bezpośrednie ryzyko wystąpienia zjawisk
  lub zdarzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym choćby finalnie zjawiska lub
  zdarzenia te nie ziściły się. Jeżeli świadczenie, do którego zrealizowania jest
  zobowiązany Organizator stanie się niemożliwe w rozumieniu art. 475 kc lub 495 kc,
  przepisów art. 475 kc i 495 kc nie stosuje się w zakresie w jakim dotyczą one skutków
  wystąpienia niemożliwości świadczenia. W takim wypadku Organizator może w
  terminie 14 dni od zaistnienia tejże niemożliwości według swojego uznania albo od
  umowy odstąpić albo jednostronnie wyznaczyć nowy termin zrealizowania
  świadczenia Organizatora. Jeżeli Organizator w tymże terminie nie podejmie żadnej z
  wymienionych decyzji, to przepisy art. 475 kc lub 495 kc stosuje się w całości. Jeżeli
  w nowo wyznaczonym przez Organizatora terminie świadczenie Organizatora
  ponownie z tej samej przyczyny co pierwotnie okaże się niemożliwe w rozumieniu art.
  475 kc lub 495 kc przepisy te stosuje się w całości.
  § 6 Zmiany w programie Szkolenia
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Szkolenia tj. m.in. osób prowadzących,
  tematów i godzin Szkoleń jak również terminu, miejsca i sposobu przeprowadzenia Szkolenia.
 23. Organizator poinformuje Kupującego i Uczestnika o zmianach, o których mowa w pkt. 1 za
  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kupującego wskazany w Formularzu
  zgłoszeniowym.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (odwołania Szkolenia) w terminie
  do dnia zakończenia Szkolenia.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (anulowania uczestnictwa) w
  zakresie dotyczącym poszczególnych Uczestników w terminie do dnia zakończenia Szkolenia,
  jeżeli w trakcie Rejestracji wystąpi błąd systemu komputerowego (np. awaria formularza, która
  spowoduje błędne naliczenie ceny, itp.).
 26. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Organizator składa za pośrednictwem poczty
  elektronicznej na adres Kupującego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
 27. W przypadku odstąpienia od umowy przez Organizatora, Organizator dokona zwrotu uiszczonej
  opłaty za udział w Szkoleniu na rachunek bankowy, z którego opłata ta została dokonana na rzecz
  Organizatora, w terminie 30 Dni Roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
  Konsumentom zwrot zostanie dokonany w terminie określonym właściwymi przepisami.
  § 7 Rezygnacja z uczestnictwa
 28. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu lub warsztatu, kiedy uczestnik uiścił
  całą kwotę kwotę:
  a. Jeśli rezygnacja nastąpiła na miesiąc przed terminem zajęć wpłacona kwota zostaje
  zwrócona w całości lub przesunięta na kolejne proponowane zajęcia (zgodnie z ustaleniami z
  uczestnikiem).
  b. Jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż miesiąc a dłuższym niż 14 dni, bez
  względu na jej przyczynę, powoduje utratę 50% całkowitej wpłaty za szkolenie lub warsztat.
  c. Jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż 14 dni, bez względu na jej przyczynę,
  powoduje utratę 100% całkowitej wpłaty za szkolenie lub warsztat.
 29. Informacje o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres poczty elektronicznej:
  biuro@therapytools.pl
 1. Kupujący może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail:
  biuro@therapytools.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje mogą byś składane nie później, niż 14 dnia po zakończeniu Szkolenia. W przypadku
  złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) wskazanie Szkolenia, którego reklamacja dotyczy;
  b) oznaczenie Kupującego – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon
  kontaktowy,
  c) przedmiot reklamacji,
  d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
  Przedmiotem reklamacji nie może być działanie lub zaniechanie Organizatora zgodne z
  Regulaminem.
 4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania.
 5. Organizator może wydłużyć termin wskazany w pkt. 4, nie dotyczy to reklamacji składanych
  przez konsumentów. Organizator poinformuje o tym składającego informację, wskazując powody
  wydłużenia terminu. Jednocześnie Organizator wyznacza nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
  § 9 Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 6. W celu i przez czas niezbędny do realizacji umowy dotyczącej Szkolenia Kupujący będzie
  powierzał Organizatorowi do przetwarzania dane osobowe Uczestników w postaci: imię, nazwisko,
  adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, dane firmy (nazwa, adres, NIP).
 7. Organizator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
  zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
  zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z
  przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
 8. Organizator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych
  danych osobowych.
 9. Organizator zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
  wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
 10. Organizator zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust. 3
  pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania
  danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich przez
  Organizatora jak i po ustaniu stosunku pracy.
 11. Organizator po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie
  dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa
  członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 12. W miarę możliwości Organizator pomaga Kupującemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się
  z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z
  obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
 13. Organizator po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza
  je Kupującemu w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia.
 14. Kupujący zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez
  Organizatora przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają
  postanowienia niniejszej umowy. Kupujący realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy
  Organizatora i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się do
  usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Kupującego nie
  dłuższym niż 14 dni. Organizator udostępnia Kupującemu wszelkie informacje niezbędne do
  wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
 15. Kupujący wyraża Organizatorowi uprzednią ogólną zgodę na korzystanie z innych podmiotów
  przetwarzających, w szczególności:

● Google LLC
Organizator informuje Kupującego o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub
zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Kupującemu możliwość
wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

 1. Kupujący upoważnia Organizatora do przekazania danych osobowych do państwa trzeciego w
  związku z korzystaniem przez Organizatora z usług:
  ●Google LLC
  § 10 Wymagania techniczne
  W przypadku zawierania przez Klienta Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowy o
  świadczenie usług drogą elektroniczną do prawidłowego korzystania z Usług i Produktów
  wymagane są:
  7.1.1. stały dostęp do Internetu;
  7.1.2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie –
  Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż
  3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6;
  7.1.3. aktywna obsługa cookies;
  7.1.4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty aktywny adres e-mail;
  7.1.5. programy na urządzeniu Klienta zapewniająca odczytywanie plików w formacie .pdf, .docx
  lub .xlsx.
  7.1.6. Zainstalowana aplikacja Platformy Zoom (instrucję instalacji otrzymasz w mailu na dzień
  przed szkoleniem).
  § 11 Klauzula informacyjna dla Kupujących i Uczestników
 2. Administratorem danych osobowych Kupujących i Uczestników jest Anna Lewandowska
  prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego
  do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: Złotów 77-400,
  Grochowskiego 18/2 i adres do doręczeń: K Złotów 77-400, Grochowskiego 18/2 NIP
  7671672693, REGON 366007493, adres poczty elektronicznej: biuro@therapytools.pl, numer
  telefonu: 783 088 206 – zwany dalej „Administratorem”.
 3. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika jest równoznaczne z udzieleniem zgody na
  przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do rejestracji oraz wystawienia certyfikatu
  uczestnictwa.
  § 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  oraz zasady dostępu do tych procedur (DOTYCZY TYLKO KONSUMENTÓW)
 4. Uczestnicy i Kupujący będący konsumentami mają możliwości skorzystania z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur
  dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do
  pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta
  lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie
  internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów .
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu
  rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma
  ODR).
  § 13 Postanowienia końcowe
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.
 7. Sądem właściwym dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  Postanowienie to nie dotyczy Uczestników i Kupujących będących konsumentami.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiana treści § 12 i
  13 nie stanowi zmiany Regulaminu. Umowy zawarte przed wprowadzeniem przez Organizatora
  zmian w Regulaminie, będę realizowane zgodnie z brzmieniem Regulaminu obowiązującym w
  chwili ich zawarcia, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na stosowanie do zawartej z nim umowy
  nowej wersji Regulaminu albo wprowadzenie zmian w Regulaminie wynika z konieczności jego
  dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Treściami cyfrowymi przekazywanymi Kupującym i Uczestnikom będącym konsumentami są w
  szczególności:
  a) wiadomość, o której mowa w § 2 pkt. 4 Regulaminu;
  b) faktury oraz faktury pro forma;
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2020 r.