Na górę

Polityka Prywatności

1. W celu i przez czas niezbędny do realizacji umowy dotyczącej Szkolenia Kupujący będzie powierzał Organizatorowi do przetwarzania dane osobowe Uczestników w postaci: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, dane firmy (nazwa, adres, NIP).
2. Organizator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
3. Organizator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
4. Organizator zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
5. Organizator zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich przez Organizatora jak i po ustaniu stosunku pracy.
6. Organizator po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii
lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
7. W miarę możliwości Organizator pomaga Kupującemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
8. Organizator po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Kupującemu w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia.
9. Kupujący zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Organizatora przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spełniają postanowienia niniejszej umowy. Kupujący realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Organizatora i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych
podczas kontroli w terminie wskazanym przez Kupującego nie dłuższym niż 14 dni.
Organizator udostępnia Kupującemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
10. Kupujący wyraża Organizatorowi uprzednią ogólną zgodę na korzystanie z innych podmiotów przetwarzających, w szczególności:
● Google LLC Organizator informuje Kupującego o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym
Kupującemu możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
11. Kupujący upoważnia Organizatora do przekazania danych osobowych do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez Organizatora z usług:
●Google LLC